Eesti Kepikõnni Liidu arengukava 2016-2020

Tutvustus

Eesti Kepikõnni Liit (edaspidi „Liit“) on vabatahtlik mittetulundusühing, mis propageerib kepikõndi kui kõigile kättesaadavat ning tehniliselt lihtsat liikumisharrastuse viisi. Liidu peamine eesmärk on kepikõnni arendamise kaudu tervise ja aktiivse eluviisi edendamine Eestis. Liit koordineerib kepikõnnialast tegevust Eestis ning on Eesti esindajaks Rahvusvahelises Kepikõnni Liidus (INWA).

Eesti Kepikõnni Liit moodustati ja põhikiri kinnitati 27 füüsilisest isikust asutajaliikme poolt 2003. aasta septembris. 24. juulil 2004. aastal registreeriti Eesti Kepikõnni Liit ametlikult. Liit on arvestatav koostööpartner Eesti Olümpiakomiteele (EOK), Ühendusele “Sport Kõigile” ja nende liikmesorganisatsioonidele ning lähtub oma tegevuses ja eksistentsis nende poolt kehtestatud nõuetest ja soovitustest ning Eesti spordipoliitika põhialustest aastani 2030.

Missioon

Eesti inimesed aktiivselt liikuma!

Visioon

Tõsta kepikõnni populaarsust läbi laialdase teavitustöö ning koolituste, viia vastav teave kõigi liikumisharrastajateni Eestis.

Prioriteetsed tegevused 2016-2020

Liikmed
Aktiivsete spordiklubide ja -organisatsioonide kaasamine Liidu liikmeks.
2015. aasta lõpuks oli Eesti Kepikõnni Liidul 27 liiget, kellest paljud ei ole aktiivsed. Järgmisel arengukava perioodil ei ole Liidu eesmärgiks liikmete arvu suurendamine, vaid aktiivsete liikmete leidmine ja kaasamine.

Kepikõnni harrastajad
Hetkel hindab liit regulaarselt kepikõndi harrastavate inimeste (vähemalt kaks korda nädalas) arvuks ligikaudu 30 000 inimest. See on üldine hinnang koostöös kepikõnnivarustust müüvate ettevõtete hinnangutega. Peame vajalikuks saada täpsemat ülevaadet, milline on kepikõnniga tegelejate hulk Eestis.
Seame eesmärgiks kepikõnniga tegelejate arvu pideva suurendamise.

Koolitamine ja kutsekvalifikatsiooni omistamine

Harrastajate koolitus
2015.aastast alustati üle Eesti „Kepikõnni Ekspressi“ nime all projektipõhist kepikõnni koolitust harrastajatele ehk inimestele, kes soovivad kepikõndi õppida.
See aitab Liidul veelgi suuremas mahus inimestele tutvustada kepikõndi kõikjal Eestis.
Liit püüab igal aastal leida vahendeid Liidu poolt harrastajate koolitusi läbi viivatele juhendajatele nende töö tasustamiseks, et võimaldada õppustel osalejatele see tasuta või sümboolse summa eest.

Juhendajate koolitus
Liit korraldab igal aastal koolitusi uutele juhendajatele, kes annaksid edasi rahvuslikelt treeneritelt või rahvusvahelistelt treeneritelt saadud teadmisi kepikõnnist huvitatutele.
2010-ndaks aastaks oli Liit koolitanud üle saja juhendaja. Kahjuks ei ole suurem osa neist aktiivsed juhendajad. Liit seab eesmärgiks, et Eestis oleksid juhendajate staatuses ainult need koolituse läbinud juhendajad, kes vähemalt üks kord kahe aasta jooksul osalevad juhendajate täiendseminaril.

Juhendajate täiendseminar
Liit on korraldanud regulaarselt üks kord aastas juhendajate täiendseminari. Liidu eesmärgiks on leida igal aastal vahendid täiendseminaril osalevate koolitajate töö tasustamiseks. Juhendajate täiendseminaril osalemine saab olema aluseks juhendajatele nende taseme säilitamiseks ning EOK kutseomistamise süsteemis kõrgema kategooria taotlemiseks. Perioodil 2016-2020 võtab Liit eesmärgiks vähemalt üks kord aastas korraldada juhendajate täiendseminari.

Kutsekvalifikatsiooni omistamine
2008. aastal kinnitati EOK kepikõnnitreeneri kutseomistamise tegevusstatuut, mida täiendati 2013.aastal. Samuti moodustati 2008. aastal Liidu kutsekomisjon ning eksamikomisjon. 2016. aasta kevadeks oli Eestis 11 treenerit, kes olid läbinud kutseeksamid vastavalt EOK nõuetele. Kolmel treeneril oli treener 5. kategooria.
Liit soovib aastatel 2016-2020 korraldada igal aastal vähemalt ühe kepikõnnitreeneri kutseeksami.

Rahvusvahelise treeneri koolitus
Hetkel ei ole Eestis ühtegi rahvusvahelist kepikõnnitreenerit. Rahvusvahelise kepikõnnitreeneri olemasolu tõstaks veelgi kepikõnnialast kompetentsi Eestis ning võimaldaks odavamalt koolitada rahvuslikke treenereid. Liit seab arengukava perioodil eesmärgiks võimaldada ühel Eesti rahvuslikul treeneril läbida rahvusvahelise treeneri koolitus ning saada rahvusvahelise treeneri staatus.

Rahvusliku treeneri koolitus
Liidul on 2010. aasta lõpuks kuus Rahvusvahelise Kepikõnni Liidu korraldatud koolituse läbinud treenerit (rahvuslik treener), kellel on õigus läbi viia juhendajate koolitusi. Liit on võimalusel püüdnud toetada rahvuslike treenerite koolitamist. Rahvuslike treenerite arvu tõstmine aitab kaasa kepikõnni kompetentsi suurendamisele ning laiemale treenerite valikule. Eesti Kepikõnni Liidu eesmärgiks on aastaks 2020 tõsta rahvuslike treenerite arvu, kusjuures rahvusliku treeneri staatus säilib ainult nendel, kes vähemalt korra kahe aasta jooksul osalevad INWA konventsioonil.

Kepikõnni teavitustöö

Trükised
Liit koostas ning jagas huvilisele 2011.-2015.a.  mitmeid kepikõndi tutvustavaid trükiseid nii eesti kui vene keeles.
Perioodil 2016-2020 soovib Liit koostada ja laiali jagada vähemalt 10 000 trükist kepikõnnist huvitatutele ning välja anda piltidega varustatud kepikõnni harjutste inflovoldik.

Metoodiline materjal juhendajatele
Eelneval perioodil tõlkis ja jagas Liit juhendajate koolitustel juhendajatele INWA koostatud juhendmaterjale. Eesti keelde tõlgiti ning trükiti  INWA Instructor Course Manual
(juhendajate kursuse käsiraamat).
INWA jätkab oma juhendmaterjalide koostamist ning levitamist ka rahvuslikele liitudele ning Eesti Kepikõnni Liit tõlgib vastavad materjalid ka eesti keelde ning jagab meie juhendajatele.

Kepikõnni raamatu koostamine harrastajatele
Kepikõnnist on kirjutatud erinevates väljaannetes ja erinevatele sihtgruppidele. Siiamaani on see kajastamine olnud killustunud ning puudub kõiki erinevaid sihtgruppe haarav kogumik. Seni ainuke eesti keelne kepikõnni raamat on tõlgitud soome keelest ning see ilmus 2005.a.
Perioodil 2016-2020 püstitab Liit eesmärgiks koostada ja koostöös mõne kirjastusega avaldada Eesti oludele vastav kepikõnni raamat, mis oleks mõeldud erinevatele sihtgruppidele ning käsitleks kepikõndi alates tervise tasemest kuni sportliku kepikõnnini.

Kepikõnni propageerimine meedias ja virtuaalkeskkonnas
Kepikõnnist räägitakse ning kirjutatakse aeg-ajalt nii raadios, televisioonis kui ka trükiväljaannetes. See kajastamine on olnud pidev kuid koordineerimata ning tihti on esitatud teave eksitav. Liidu eesmärgiks on perioodil 2016-2020 propageerida kepikõndi läbi pressiteadete riiklikele ning regionaalsetele väljaannetele, samuti läbi sotsiaalvõrgustike (nt Facebook). Lisaks täiendada kodulehte kepikõndi tutvustavate õppevideotega ning leida meediapartnereid, kellega Liidu tegemiste kajastamisel koostööd teha.

Koostöö erinevate ministeeriumite ja ametkondadega Eestis

Haridusministeerium
Koostöös õpetajatega jätkata kepikõnni õpetamist ja propageerimist kooli kehalises kasvatuses ning anda selleks välja ka õpilastele sobivad juhendmaterjalid.

Sotsiaalministeerium
Koostöös Eesti Perearstide Seltsi ja Eesti Füsiooterapeutide Liiduga teavitada inimesi liikumise vajalikkusest ning kepikõnni sobivusest tervise ennetus- ka taastusraviks.

Rahvusvaheline koostöö

Koostöö INWA-ga
Eesti Kepikõnni Liit astus INWA liikmeks 2005.a. ning meie esindaja on kuulunud ka INWA juhatusse. 2010.a viisime Otepääl läbi iga-aastase INWA konventsiooni.
Liit püstitab eesmärgiks 2016-2020 aastatel olla jätkuvalt INWA liige ning võimaluse korral olla esindatud ka INWA juhatuses.

MM võistlused kepikõnnis, INWA MK etappide sari
INWA plaanib hakata lähiaastatel korraldama maailma meistrivõistlusi kepikõnnis ning käivitada ka kepikõnni MK etappide sarja, kus vastavad üritused toimuksid erinevates INWA liikmesriikides. Liit abistab meie esindajate osavõttu neist võistlustest.

Rahvusvahelised kepikõnniüritused
Liit jagab oma kodulehel infot rahvusvaheliste kepikõnniürituste kohta ning vajadusel abistab oma liikmetel neil üritustel osaleda.
Liit püstitab eesmärgi perioodil 2016-2020 aidata korraldada vähemalt üks rahvusvaheline kepikõnniüritus ka Eestis, et tutvustada muule maailmale meie suurepärast loodust ning liikumisvõimalusi kepikõnni kaudu.

Maailma Käimispäevad ja Ülemaailmne Kepikõnnipäev
Alates 2009. aastast on Eestis tähistatud Maailma Käimispäevi, mis toimuvad Rahvusvahelise Sport Kõigile Föderatsiooni TAFISA egiidi all. Maailma Käimispäevade raames on Liit koordineerinud toimuvaid üritusi ning koostanud ürituste kohta bänneri erinevates meediakanalites levitamiseks.
Rahvusvaheline Kepikõnni Liit INWA on juba aastaid korraldanud ülemaailmset kepikõnni päeva (Nordic Walking Day).
Liit seab eesmärgiks nende käimispäevade laialdasema reklaamimise ning ürituste korraldamise üle Eesti.

Liikumisrajad

Liit jätkab koostööd sihtasutusega Eesti Terviserajad ja nõustab vastavaid keskusi ning terviseradu kepikõnniks sobivate radade planeerimisel ja väljaehitamisel. Kõigi terviseradade infotahvlitele panna välja ka lühiinfo kepikõnni tehnika ja harjutamise metoodika kohta.
Koos Riigimetsa Majandamise Keskusega jätkata kepikõnni tutvustamist RMK matkaradadel liikujatele ning viia koos läbi vastavaid üritusi.

Vastu võetud Eesti Kepikõnni Liidu üldkoosolekul 19. mai 2016 a.