Eesti Kepikõnni Liidu arengukava 2022-2025

 

Eesti Kepikõnni Liit (edaspidi „Liit“) on vabatahtlik mittetulundusühing, mis propageerib kepikõndi kui kõigile kättesaadavat ning tehniliselt lihtsat liikumisharrastuse viisi. Liidu peamine eesmärk on kepikõnni arendamise kaudu tervise ja aktiivse eluviisi edendamine Eestis. Liit koordineerib kepikõnnialast tegevust Eestis ning on Eesti esindajaks Rahvusvahelises Kepikõnni Liidus (INWA).

Eesti Kepikõnni Liit moodustati ja põhikiri kinnitati 27 füüsilisest isikust asutajaliikme poolt 2003. aasta septembris. 24. juulil 2004. aastal registreeriti Eesti Kepikõnni Liit ametlikult. Liit on arvestatavkoostööpartner Eesti Olümpiakomiteele (EOK), Ühendusele “Sport Kõigile” ja nende liikmesorganisatsioonidele ning lähtub oma tegevuses ja eksistentsis nende poolt kehtestatud nõuetest ja soovitustest ning Eesti spordipoliitika põhialustest aastani 2030.

Missioon

Eesti inimesed aktiivselt liikuma!

Visioon

Kepikõnd on Eestis laialdaselt levinud liikumisharrastus. See on teadvustatud kui jõukohane ja meeldiv liikumisviis, millega saab oma tervist toetada igaüks, sõltumata vanusest ja kehalisest võimekusest.

 

Eesmärk 1: 2025. aastaks on Liidu liikmete arv kasvanud ning esindatud on kõik maakonnad. Liikmed osalevad aktiivselt Liidu visiooni elluviimises.

Liidu eesmärk on suurendada oma liikmete arvu, et seeläbi kasvatada huvi ja teadlikkust kepikõnnist kui liikumisharrastuse viisist.

 

Eesmärk 2: 2025. aastaks on Eestis kvalifitseeritud kepikõnnitreenerid tasemel EKR3, EKR4, EKR5 ning vähemalt 1 rahvusvaheline (INWA) treener.

Liit plaanib igal aastal korraldada koolitusi uutele juhendajatele, kes seeläbi omandavad teadmised kepikõnni õpetamise metoodikast ning praktilised oskused õpetamaks korrektset kepikõnnitehnikat kõigile huvilistele.

Peame vajalikuks soodustada juhendajate kutseeksamite sooritamist eesmärgiga omistada treeneri kutsed tasemetel EKR3, EKR4 vähemalt ühele treenerile aastas ning arengukava perioodi lõpuks ka ühele treenerile tasemel EKR5.

Perioodil 2022-2025 võtab Liit eesmärgiks vähemalt üks kord aastas korraldada juhendajate täiendseminar. Juhendajate täiendseminaril osalemine saab olema aluseks juhendajatele nende taseme säilitamiseks ning EOK kutseomistamise süsteemis kõrgema kategooria taotlemiseks. 

Rahvusvahelise kepikõnnitreeneri olemasolu tõstaks veelgi kepikõnnialast kompetentsi Eestis ning võimaldaks väiksemate kuludega koolitada rahvuslikke treenereid. Liit seab arengukava perioodil eesmärgiks võimaldada vähemalt ühel Eesti rahvuslikul treeneril läbida rahvusvahelise treeneri koolitus INWA konventsioonil ning saada rahvusvahelise treeneri staatus.

 

Eesmärk 3: tõsta teadlikkust kepikõnnist ning suurendada harrastajate arvu.

Harrastajate koolitus „Kepikõnni Ekspress“

2014. aastal alustas Liit projektiga „Kepikõnni Ekspress“, mis kujutab endast kepikõnni koolitusi üle Eesti. Koolitused on mõeldud inimestele, kes soovivad kepikõnnist rohkem teada saada ja tehnika selgeks õppida. Läbi selle tegevuse oli võimalik tutvustada ja õpetada kepikõnni põhitõdesid Eesti eri piirkondades erinevatele sihtrühmadele alates lastest kuni eakateni.

„Kepikõnni Ekspressi“ koolitustega kavatseme jätkata ning reklaamida seda võimalust aktiivsemalt läbi oma liikmete ning sotsiaalmeedia.

Info- ja õppematerjalide koostamine

Kuigi kepikõnd põhineb inimese loomulikul liikumisviisil, kõndimisel, on siiski oluline seda harrastada õige tehnikaga. Seetõttu on vajalik, et Eestis oleks kättesaadav vastav infomaterjal. Arvestades sotsiaalmeediakanalite laia levikut ning järjest rohkemat digiõppe kasutamist, näeme vajadust lühikese eestikeelse kepikõnni õppevideo järele, mis oleks kõigile kättesaadav Liidu kodulehel ja näiteks YouTubes.

Liidu eesmärgiks on perioodil 2022-2025 tutvustada kepikõndi aktiivselt erinevates meediakanalites ning sotsiaalmeedias.

Koostöö erinevate osapooltega

Eelmisel perioodil sai alustatud kepikõnni õpetamist mitmetes koolides erinevates vanuseastmetes. See tegevus sai positiivse tagasiside. Järgmisel perioodil on eesmärgiks selle tegevuse jätkamine koosöös Tartu Ülikooli Liikumislabori ning Kehalise Kasvatuse Liit MTÜga.

Ühtlasi peame oluliseks panustada uue liikumisõpetuse ainekava sisustamisse ning Eesti toitumise ja liikumise rohelise raamatu koostamisse, et kepikõnd saaks teadvustatud kui kõigile jõukohane liikumisviis.

Plaanime koostöös Eesti Perearstide Seltsi ja Eesti Füsioterapeutide Liiduga teavitada inimesi liikumise vajalikkusest ning kepikõnni sobivusest tervisedenduses ja taastusravis.

Kuna kepikõnd on rahvusvaheliselt kasvanud ka võistlusspordiks, siis seame eesmärgiks leida harrastajaid, kes tegeleksid kepikõnniga sportlikul tasemel ning oleksid huvitatud järjepidevast treenimisest ja Eesti esindamisest rahvusvahelistel võistlustel. Liit püstitab eesmärgi perioodil 2022-2025 aidata korraldada vähemalt üks rahvusvaheline kepikõnni võistlus ka Eestis, et tutvustada muule maailmale meie suurepärast loodust ning liikumisvõimalusi kepikõnni kaudu.

Liikumisrajad ja tervisespordi üritused

Liit jätkab koostööd sihtasutusega Eesti Terviserajad ja nõustab vastavaid keskusi ning terviseradu kepikõnniks sobivate radade planeerimisel ja väljaehitamisel. Kõigi terviseradade infotahvlitele soovime panna välja ka lühiinfo kepikõnni tehnika ja harjutamise metoodika kohta. 

Koos Riigimetsa Majandamise Keskusega jätkata kepikõnni tutvustamist RMK matkaradadel liikujatele ning viia koos läbi vastavaid üritusi.

Soovime teha koostööd erinevate tervisespordiüritustega, et üritusel oleks kavas ka eraldi kepikõnni distants, et ala harrastajad saaksid oma võimeid ka proovile panna.

 

Kinnitatud Eesti Kepikõnni Liidu juhatuses 04. veebruaril 2022 a.